Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Gemaskerde erwtenmossel Euglesa personata

Indeling

Sphaeriidae [familie]
Euglesa [genus] (14/12)
personata [soort]

Voorkomen

StatusOorspronkelijk. Minimaal 10 jaar achtereen voortplanting. (1a)
Habitatzoet
ReferentieBedreigde en verdwenen land- en zoetwatermollusken in Nederland (Mollusca)
ExpertBank, R.

Recente verspreiding

In Nederland niet algemeen. In Europese middengebergten met veel bronnen is de frequentie veel groter. Te oordelen naar het verspreidingskaartje is de soort in Nederland gelijkmatig verspreid, maar in werkelijkheid is ze op de zandgrond van oostelijk Nederland veel algemener dan op de kleigrond van het westen. Ook bekend van enkele punten in het duingebied. Met uitzondering van Schiermonnikoog, waar L.J.M. Butot deze soort in 1958 in groot aantal in een greppel in blauwgrasland verzamelde, is P. personatum niet bekend van de Waddeneilanden. Oudere opgaven van Texel berusten op een determinatiefout (P. obtusale f. acidicola, zie aldaar). In het noorden van Groningen, vrijwel heel Friesland, de kop van Noord-Holland en in Zeeland (behalve de duinen) werd P. personatum tot nu toe niet gevonden. 

Areaal 

Westelijk palearctisch. 

Fossiel voorkomen 

Deze soort is bekend uit het Holoceen (Subboreaal) van He kelingen (Zuid-Holland) (Kuijper 1990a). Bovendien fossiel gevonden in België, vlak ten zuiden van de grens met Zuid-Limburg, in Holocene zoetwaterkalken van Rouscheweide en het Jekerdal bij Kanne. Elders in Europa verzameld in Laat-Miocene (Pannonien) en jongere afzettingen.

Bron

Auteur(s)

Vries, J.N. de, Velde, G. van der, Meijer, T., Kuiper, J.G.J., Kuijper, W.J., Janssen, A.W., Gittenberger, E.

Publicatie