Overslaan en naar de inhoud gaan

Strandplevier Anarhynchus alexandrinus

Foto: Wijnand van Buuren

Indeling

Charadriidae [familie]
Anarhynchus [genus] (3/1)

Het zwaartepunt van de Europese verspreiding van de Strandplevier ligt langs de Middellandse Zee (Spanje, Frankrijk en Italië) en de zuidelijke Atlantische Oceaan (Portugal). In Noordwest-Europa, met name in het Waddengebied en het Nederlandse Deltagebied, broeden slechts 1000 paren, nog geen 5% van de Europese populatie (Arts & Meininger 1997a). De Strandplevier is karak­teristiek voor dynamische, zoute kustmilieus, waar wordt gebroed op primaire duintjes, strandvlakten en schelprijke hoge delen van schorren en kwelders. Minder natuurlijke habitats omvatten perma­nent drooggevallen gronden in afgesloten zeearmen, opgespoten terreinen, taluds van zeedijken en vergelijkbare terreinen. De soort kan solitair broeden, maar ook in losse kolonies. Vaak wordt het gezelschap gezocht van agressievere soorten, zoals Visdieven en Dwergsterns. Het voedsel bestaat uit kleine wormen, slakjes, kreeftachtigen, insecten en spinnen. De belangrijkste overwinteringsgebieden van de Nederlandse broedvogels liggen in West-Afrika (Schulz & Meininger 1996).

Bron

Auteur(s)

Meininger, P. L.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.