Overslaan en naar de inhoud gaan

Roerdomp Botaurus stellaris

Foto: Hans van der Meulen

Indeling

Ardeidae [familie]
Botaurus [genus] (1/1)
stellaris [soort]

De Roerdomp heeft in West-Europa een verbrokkelde verspreiding, net als de laaglandmoerassen waar hij broedt. Alleen Nederland en Frankrijk herbergen meer dan 100 paren. In Oost-Europa komen grotere aantallen voor. De soort broedt in waterrijke landschappen met overjarige, permanent of periodiek in water staande moerasvegetaties. Het oppervlaktewater moet (matig) voedselrijk zijn en zoet tot enigszins brak. Roerdompen nestelen doorgaans in jarenlang ongemaaide natte riet- of lisdoddenvegetaties. De onderlaag van oud plantenmateriaal (‘knik­laag’) aldaar is geschikt als nestfundament en biedt dekking. Voedsel wordt gezocht langs oevervegetaties (riet, lisdodde, pitrus) en in geïnundeerde grazige vegetaties. Vis en amfibieën vormen het hoofdmenu in de broedtijd, mogelijk aangevuld met grote waterinsecten en kleine zoogdieren. Een roerdompman kan er meerdere vrouwtjes op na houden. Deze broeden soms op aanzienlijke afstand van het territorium van het mannetje en foerageren tot op 2-3 km van het nest (van der Hut 2001, Beemster et al. 2002). De Nederlandse broedvogels zijn overwegend standvogel. In strenge winters trekt een deel weg tot in Zuidwest-Frankrijk, incidenteel verder.

Bron

Auteur(s)

Hut, R. van der

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.