Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Lepelaar Platalea leucorodia

Foto: Marion Haarsma

Indeling

Platalea [genus] (1/1)
leucorodia [soort]

In Europa herbergen alleen Nederland, Spanje, Oostenrijk, Hongarije en Griekenland aanzienlijke broedkolonies van de Lepelaar. De broedhabitat varieert van moerassen tot duin- en kweldergebieden. Lepelaars nestelen zowel in bomen of struiken als op de grond, in Nederland het meest in lage riet- of kweldervegetaties en veelal samen met Aalscholver, reigers of meeuwen. De aanwezigheid van grondpredatoren als vossen en bruine ratten, die eieren of kleine jongen roven, wordt zoveel mogelijk vermeden. Aanhoudende predatiedruk kan leiden tot verhuizing van kolonies. Binnen vliegafstand van de broedkolonie moeten geschikte voedselgebieden liggen zoals wadden, ondiepe meren of agrarische gebieden met veel sloten. Het hoofdvoedsel bestaat uit kleine waterdieren, vooral vis, kreeftachtigen en garnalen, maar ook waterinsecten. Lepelaars zijn in Nederland zomervogels (maart-september) die vooral in West-Afrika (Mauretanië en Senegal) overwinteren. De trekweg voert via de Atlantische kust maar ook door het binnenland. De jonge dieren die in hun eerste levensjaar naar West-Afrika zijn getrokken, komen na 3-5 jaren terug in Nederland om zelf te broeden. Lepelaars zijn in hoge mate plaatstrouw aan de broed-, trek- en overwinteringsgebieden (Poorter 1990, 1999, Overdijk et al. 2001). 

Bron

Auteur(s)

Overdijk, O.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-20005: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.