Overslaan en naar de inhoud gaan

Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus

Foto: Hans Kool

Indeling

Acrocephalus [genus] (8/5)

De Rietzanger broedt in grote delen van West-, Midden- en Noord-Europa. In Nederland is hij gebonden aan moerassige gebieden, bij voorkeur rietmoeras op laagveen, vaak in verruigde terreindelen met een behoorlijke mate van struweel, zoals wilgenopslag. Hoge dichtheden worden gevonden in veenmosrietland, in de droge rietzones aan de landzijde van oevervegetaties en in riet- en ruigtevegetaties op bijvoorbeeld opspuitterreinen. De soort heeft een duidelijke voorkeur voor overjarige, niet-jaarlijks gemaaide riet- en ruigtevegetaties (Graveland 1999b). Anders dan de overige leden van de Acrocephalus-familie wordt het nest niet hangend aan (riet)stengels bevestigd, maar steunt het op de vegetatie, zoals zeggenpollen. In de winter verblijft de West-Europese populatie in Afrika, waarschijnlijk merendeels in de wetlands langs de rivieren Niger en Senegal in de Sahelzone. Begin april verschijnen de eerste Rietzangers op de Nederlandse broedplaatsen. Het broedseizoen duurt tot begin juli. 

Bron

Auteur(s)

Foppen, R.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.