Overslaan en naar de inhoud gaan

Exoten in Nederland

Tengere pantserjuffer Lestes virens

Foto: Rob Smeenk

Indeling

Lestidae [familie]
Lestes [genus] (4/4)
virens [soort]

Biotoop

De tengere pantserjuffer is in Nederland een typische soort van heidevennen en licht verstoord hoogveen, waarin verlandingsvegetaties voorkomen in meso- en eutroof water. Lichte verrijking van heidevennen (door menselijke ingrepen, voedselrijke kwel of bladafval) is gunstig voor deze soort. Bij zeer zure en oligotrofe wateren zoals ongestoorde hoogveenplassen ontbreekt L.virens. Het voorkomen in hoogveengebieden kan daarom als indicatie voor verstoring worden opgevat.

L.virens is vooral te vinden bij kleine, beschut gelegen vennen met een verlandingsvegetatie van riet (Phragmites australis), pitrus (Juncuseffusus) en snavelzegge (Carexrostrata). Op dergelijke plaatsen kunnen zeer hoge dichtheden voorkomen. In Nederland bevindt de soort zich in de noord--west-hoek van het areaal en heeft hij een tamelijk uitgesproken biotoopvoorkeur, wat hem waarschijnlijk gevoelig maakt voor biotoopveranderingen. In aangrenzende delen van Duitsland komt de biotoop overeen met de Nederlandse. In Zuid- en Midden-Europa is de soort minder kieskeurig.

Begeleidende soorten

De begeleidende soorten zijn vrijwel dezelfde als die van de algemenere L.dryas. Beide zijn met soorten van vennen geassocieerd. L.dryas is in minder dan de helft van de kilometerhokken waar L.virens voorkomt te vinden. De grote overlap met soorten als Ceriagriontenellum en Coenagrionlunulatum wordt veroorzaakt door het betrekkelijk algemene voorkomen van deze soorten in Drenthe.

Bron

Auteur(s)

Ketelaar, R.

Publicatie