Overslaan en naar de inhoud gaan

Kleine wrattenbijter Gampsocleis glabra

Foto: René Krekels

Indeling

Tettigoniidae [familie]
Gampsocleis [genus] (1/1)
glabra [soort]

G. glabra is uit Nederland vooral bekend van vrijwel uniforme struikhei­devegetaties (Md). De laatste dieren op de Hoge Veluwe werden echter gevonden in een voormalig stuifzandgebied, op de overgang van een droge vergraste heide naar een vochtiger deel (WVW). Welke eisen de soort aan zijn habitat stelt moeten we vooral afleiden uit buitenlandse informatie, m.n. uit Duits­land, waar de soort ook in heiden voorkomt. De soort komt daar nog voor in t­wee militaire oefenter­reinen en één na­tuur­ge­bied. In het na­tuurge­bied komt de kleine wrattenbijter in lage dicht­heden voor in een door scha­pen be­graasde heide. Van de oefen­terrei­nen wordt elk jaar een deel afge­brand, met een cyclus van vier tot vijf jaar. De soort komt hier voor in grote, droge heideter­reinen met een iets lemige ondergrond, waardoor de flora rijker is dan in de zure heiden op zand. Grote vlak­ken eenvor­mig lage struik­heide worden afgewis­seld met grote vlakken met een open heischrale grasland­ve­geta­tie. Ook zijn enkele meer gestoor­de vlak­ken aanwe­zig, met alleen maar middelhoge krui­den. Opvallend is dat, als gevolg van het bran­den, kleinschalige struc­tuur­ver­schillen vrijwel ontbre­­ken. De bodem tussen de heide­planten is groten­deels onbe­groeid, zonder strooi­sel en vrij­wel geen moslaag. De dieren gebruiken deze kale bodem vaak om te zonnen. In de Caus­ses in Frank­rijk komt de soort voor in open graslanden met een 40-50 cm hoge, open vegeta­tie, die gedomi­neerd wordt door grassen. De bodem is een ondiepe kalk­ver­we­­rings­grond, deels stenig, deels geploegd en in agrarisch gebruik geweest. De bodem is groten­deels onbe­dekt, mossen en korstmossen komen slechts in zeer lage dicht­heden voor en een hu­mus- of strooisellaag ont­breekt vrijwel totaal. In Hon­garije komt de soort onder andere in stuifzand­gebieden voor, vaak in de buurt van water (Claus­nitzer 1994, Bn, Bo, H&Cc).

Bron

Auteur(s)

Wingerden, W.K.R.E. van, Willemse, L.P.M., Odé, B., Nieukerken, E.J. van, Kleukers, R.M.J.C.

Publicatie