Overslaan en naar de inhoud gaan

Meerlijnige hamerhoofdplatworm Diversibipalium multilineatum

Foto: Roy Kleukers

Indeling

Geoplanidae [familie]
Diversibipalium [genus] (1/0)

Exotenpaspoort ?

Reële kans op vestiging? Ja
Betrouwbaarheid beoordeling Redelijke mate van zekerheid (een of enkele bronnen)
Toelichting op beoordeling door soortexpert (Nederlands) Meerdere exemplaren aangetroffen in twee Nederlandse tuinen (populaties waarschijnlijk), en soort ook bekend uit kassen en tuinen in andere Europese landen.
Vestigingsstatus Onbekend
Zeldzaamheid Zeldzaam
Invasiviteit Potentieel invasief
Invasiviteit (toelichting) In 2020 is de invasiviteit beoordeeld van 22 soorten landplatwormen die in Nederland zijn geregistreerd of in Nederland worden verwacht, volgens het Harmonia+-model. Belangrijke parameters in dit model zijn voedselvoorkeuren (alleen regenwormen wordt als hoog risico beschouwd), gevonden of verwacht in Nederland en (potentiële) overleving in het huidige Nederlandse klimaat, dus buiten kassen. Diversibipalium multilineatum had een lage risicoscore in dit model. Het is niet bekend waarmee het dier zich voedt. Vanwege de beperkte beschikbaarheid van informatie over terrestrische platwormen en hun mogelijke impact, is de zekerheid van de meeste risicoscores echter laag tot matig.
Type introductie Niet opzettelijk
Jaar van eerste introductie 2016 - 2021
Jaar van eerste melding 2021
Natuurlijke verspreiding Azië
Verspreiding in Nederland
 • Noord-Holland
 • Zuid-Holland
 • Verspreiding in Nederland (toelichting) Twee vondsten in tuinen, op één plek meerdere jaren achter elkaar. Het dier overleeft dus de Nederlandse winter.
  Habitats
 • Oeverzones
 • Wetlands
 • Stedelijke gebieden
 • Agrarische gebieden
 • Verstoorde gebieden
 • Gemengd conifeer-/loofbos
 • Gematigd loofbos
 • Struweel
 • Kassen of composthopen
 • Onder menselijk beheer
 • Wijze van introductie
 • Tuinbouw
 • Verontreinigd kwekerijmateriaal
 • Transport van habitatmateriaal (grond, vegetatie, hout)
 • Impact
 • Decompositie
 • Predatie
 • Nieuwe bron in voedselweb
 • Abiotische veranderingen
 • Sociaal-economisch
 • Ecologische impact (toelichting) Er is nog weinig bekend over deze exoot. Potentieel een nieuwe, in sommige gevallen talrijke, predator van bodemdieren, zoals regenwormen, slakken, pissebedden.
  Economische impact (toelichting) Thans geen, maar landplatwormen komen steeds meer in de aandacht als invasieve exoot en mogelijk wordt het in de toekomst lastig(er) om planten te vervoeren bij aanwezigheid van deze dieren.

  Publicaties